PERFORMANCE DAY inaugurates the experimental, interactive project „PERSONA in the trap of opposites” by Sióstek Bui and Katarzyna Stefanowicz, realized in cooperation with the audience, inspired by the ideas of José Ortega y Gasset, George Orwell and Carl Gustav Jung.

Before you cross the boundaries of the Persona Space, you will receive a Mask. By inserting it, you enter the experiment zone. The mask will cover your facial features and facial expressions for the next time. Hidden faces of all present, both viewers, service and artists will remain. A mask with an impenetrable, disturbingly neutral expression will become the face of the event. We will all hide behind one face. What impressions, experiences and emotions will this unusual situation arise, or will we follow the path set by the artists?
Julia and Mai Bui-Ngoc & Katarzyna Stefanowicz
„PERSONA in the trap of opposites” is a multi-platform performative installation in five rooms, created in interaction with the audience. The authors of the experimental project Julia and Mai Bui-Ngoc and Katarzyna Stefanowicz invited a group of independent artists – dancers, performers and musicians. A group of performers, in everyday clothes and in white masks, gathered among the audience becomes visible only when the choreography integrated into space is started. The actions of performers – being a movement’s interpretation of the opposition: individual-group, anonymity-individualism – and public behavior are transmitted as live images on screens. The visual and sound effect is enhanced by ultraviolet light and the sound of fire-fighting fans. Viewers in the same white masks can independently create the resulting illusion.

At the source of the event lies the artistic interpretation of several concepts and phenomena that are of particular interest to the creators. On the one hand, they invoke the myth of Big Brother and attempt to create a model of mass society described in the „Bunny of the masses” by José Ortega y Gasset – a quasi Orwellian world of anonymous, creating a unitary mass of individuals. On the other hand, they refer to the concept of persona created by Carl Gustav Jung, meaning a mask imposed by man on social use.

In the 21st century, we urgently guard the rights to anonymity by reserving our telephone numbers and hiding names on the list of tenants, on the other hand, we eagerly publish all information about ourselves on social networks and agree to continuous surveillance of life with the help of camcorders. During the event, we will have the opportunity to look at the artistic interpretation of the aforementioned concepts and contradictions that they carry with them.

PERFORMANCE DAY inauguruje eksperymentalny, interaktywny projekt „PERSONA w pułapce przeciwieństw” autorstwa Sióstr Bui i Katarzyny Stefanowicz, realizowany we współpracy z publicznością, inspirowany ideami José Ortegi y Gasseta, George’a Orwella i Carla Gustava Junga.

Zanim przekroczysz granice Przestrzeni Persona otrzymasz Maskę. Wkładając ją wchodzisz w strefę eksperymentu. Przez najbliższy czas maska będzie zasłaniała Twoje rysy i mimikę. Skryte pozostaną twarze wszystkich obecnych, zarówno widzów, obsługi, jak i artystów. Maska o nieprzeniknionym, niepokojąco neutralnym wyrazie, stanie się twarzą wydarzenia. Wszyscy skryjemy się za jedną twarzą. Jakie wrażenia, doświadczenia, emocje wywoła ta niecodzienna sytuacja, czy podążymy ścieżką wyznaczoną przez artystów?
Julia i Mai Bui-Ngoc & Katarzyna Stefanowicz

„PERSONA w pułapce przeciwieństw” to kilkuplanowa instalacja performatywna w pięciu pomieszczeniach, kreowana w interakcji z publicznością. Autorki eksperymentalnego projektu Julia i Mai Bui-Ngoc oraz Katarzyna Stefanowicz zaprosiły do współpracy grupę niezależnych artystów – tancerzy, performerów oraz muzyków. Grupa performerów, w codziennych ubraniach i w białych maskach, zebrana wśród publiczności staje się widoczna dopiero z chwilą rozpoczęcia wykonywania choreografii wkomponowanej w przestrzeń. Działania performerów – będące ruchową interpretacją opozycji: jednostka-grupa, anonimowość-indywidualizm – oraz zachowania publiczności są transmitowane jako obraz live na ekranach. Efekt wizualny oraz dźwiękowy jest wzmocniony światłem ultrafioletowym oraz dźwiękiem strzelających bojowych wachlarzy. Widzowie w takich samych białych maskach mają możliwość samodzielnie kreować powstałą iluzję.

U źródeł wydarzenia leży artystyczna interpretacja kilku szczególnie interesujących dla twórców pojęć i zjawisk. Z jednej strony, przywołują oni mit Wielkiego Brata i podejmują próbę stworzenia wzoru społeczeństwa masowego opisanego w „Buncie mas” przez José Ortegę y Gasseta – quasi orwellowskiego świata anonimowych, tworzących jednolitą masę jednostek. Z drugiej strony, nawiązują do stworzonego przez Carla Gustava Junga pojęcia persony, oznaczającego maskę nakładaną przez człowieka na użytek społeczny.

W XXI wieku pilnie strzeżemy prawa do anonimowości, zastrzegając swoje numery telefonów i ukrywając nazwiska na listach lokatorów, z drugiej strony, ochoczo publikujemy wszystkie informacje o sobie na portalach społecznościowych i wyrażamy zgodę na nieustanną inwigilację życia przy pomocy kamer przemysłowych. Podczas wydarzenia będziemy mieli możliwość przyjrzeć się artystycznej interpretacji wspomnianych wyżej koncepcji oraz sprzeczności, jakie ze sobą niosą.